Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en aanbiedingen en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna de klant zijn aangegaan.

Levering

Railey Tiles is verplicht de leveringstermijn zoals in de overeenkomst aangegeven zover mogelijk na te komen. De in de overeenkomst genoemde of anderszins aangegeven levertermijnen gelden echter nimmer als fatale termijnen. Railey Tiles is door eventuele overmacht nooit aansprakelijk voor overschrijding van de levertermijnen.

Artikelen die speciaal door Railey Tiles zijn besteld kunnen niet door ons worden retourgenomen. Deze artikelen kunnen 48 uur na bevestiging niet meer worden geannuleerd. Deze bevestiging zal per mail geschieden waarbij de speciaal bestelde artikelen zijn aangeduid met **. Is door de koper de koop niet geannuleerd binnen 48 uur dan vervalt tegelijkertijd het recht van de Wet Koop op Afstand en wordt aangenomen dat de koper het hiermee eens is en de overeenkomst voort wil zetten.

De levering van een bestelling zal geschieden tot aan de eerste deur. Dat wil zeggen dat bestellingen in appartementsgebouwen en/of flats en/of gebouwen met meerdere verdiepingen “tot aan de portiek” worden geleverd. De klant behoort zelf zorg te dragen voor verder vervoer tot aan de huisdeur.

Er wordt altijd een afspraak gemaakt om de bestelling uit te leveren. Indien de koper op de afgesproken dag niet thuis is, zal de bestelling mee terug genomen worden en op een nader te bepalen datum opnieuw geleverd worden. Er wordt dan wel € 90,- extra vrachtkosten in rekening gebracht.

Garantie

Na levering dient de klant alle goederen te controleren op juistheid en beschadigingen.

Reclamaties moeten binnen 24 uur per telefoon of e-mail bij Railey Tiles zijn gemeld. Na 24 uur vervalt het recht op reclamaties, dat wil dus niet zeggen het recht op garantie.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Railey Tiles jegens de klant is beperkt tot de door de fabrikant gegeven garantie. Indien onverhoopt op Railey Tiles enig vergaande aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze beperkt tot de waarde van de betreffende levering. Iedere aansprakelijkheid voor vervolg en/of andere schade wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Railey Tiles sluit elke aansprakelijkheid jegens de klant uit voor alle schade aan eigendommen van de klant, hoe ook ontstaan, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld van een werknemer van Railey Tiles.

Railey Tiles is niet aansprakelijk voor schade indien een klant zelf of middels een derde een of meerdere wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan door Railey Tiles geleverde zaken.

Reclamaties

De klant zal bij levering de zaken keuren en controleren of de levering met de bestelling overeenkomt. Indien de levering afwijkt van de overeenkomst heeft de klant het recht de geleverde zaak direct te retourneren, tenzij de afwijking van de overeenkomst zo gering is dat dit de weigering de zaak te accepteren niet rechtvaardigt.

Indien echter de geleverde zaak op het moment van levering niet direct wordt geweigerd geldt de geleverde zaak als geaccepteerd en verliest de klant het recht nadien nog terug te komen op een eventuele afwijking van de geleverde zaak van de overeenkomst.

Prijzen

Al onze genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Om voor een aanbieding/actie in aanmerking te komen moet altijd eerst een offerte worden aangevraagd, ook om verwarring te voorkomen. De klant krijgt hierna de bevestiging toegestuurd. Pas hierna is de offerte rechtsgeldig. De eindprijzen van gemaakte offertes zijn ook daadwerkelijk eindprijzen. Na bevestiging van deze offertes zullen naderhand geen extra kosten worden berekend zoals bezorgkosten en/of administratiekosten.

Betaling

Vooruitbetalingen worden verricht met de iDeal, PayPal of per factuur via een andere dan bij de bij iDeal aangesloten banken. Er wordt dus alleen geleverd als de betaling bij Railey Tiles binnen is.

Het risico voor de (on)juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de klant.

Wetgeving

Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de opdrachtnemer.

Wet koop op afstand

Omschrijving Wet Koop op Afstand:

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van een product. Zij mogen het product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.